Betaling med Vipps

No er det mogleg å bruke betalingsløysinga Vipps når du arrangerer eller deltek på bedriftsorienteringsløp! Løysinga er enkel å bruke både for deltakarar og arrangør. Målsettinga er at flest mogleg nytter Vipps slik at det vert mindre kontantar å handtere. I punkta under er eit kort samandrag av korleis løysinga med Vipps fungerer.

For deltakarar:

 1. Installer Vipps-appen på din smarttelefon og registrer ein brukerprofil. Appen finnes for både Android og iOS.
 2. Dersom det ikkje er mobildekning der løpet vert arrangert, MÅ ein betale før ein kjem til området og ha kvitteringa klar. Eller betal med kontantar.
 3. Gjer unna betalinga i Vipps før du går til påmelding for å unngå kø.
 4. Åpne Vipps, send pengar, søk på Orientering, Hordaland bedriftsidrettskrets, evt nr. 516407.
 5. Legg inn rett beløp: kr 100,- for startkontingent, kr 135,- for startkontingent og leigebrikke.
 6. Skriv i meldingsfeltet dato og arrangør eller sted for løpet som betalinga gjeld! T.d. "HSI BIL 7. sep".
 7. Vis kvitteringa til arrangørane ved påmelding.

For arrangørar:

 • Skriv i innbydelsen om det er dårlig mobildekning der løpet vert arrangert.
 • Alle som betaler med Vipps skal vise kvittering for betalt startavgift (ev. inkludert brikkeleige). Hugs å sjekke at det er rett dato! (At det ikkje er eit tidlegare løp.)
 • Dersom en deltakar ikkje kan vise kvittering, f.eks. pga. dårlig mobildekning, så noterer arrangøren mobilnummeret og sjekker i etterkant at betalinga er motteken.
 • Arrangør må lage ein oversikt over antal deltakarar som har betalt med Vipps (og ev. brikkeleige). Talet vert kontrollert mot motekne kvitteringar, som vert sendt til Hordaland bedriftsidrettskrets sin e-post. Rapport kjem fredag og vert sendt arrangør.
 • I oppgjersskjemaet skal det førast opp inntekter for:
  • Antal deltakarar betalt med Vipps
  • Antal deltakarar betalt kontant
  • Brikkeleige betalt med Vipps
  • Brikkeleige betalt kontant

  Oppgjeret førast vidare som skildra i Oppmanns- og arrangørnotatet.

 • Dersom mange har nytta Vipps, vert pengar overført frå kretsen til arrangør, og motsett dersom flest deltakarar har betalt kontant.
 • Oppgjeret skal gjerast og sendast elektronisk til kretsen så snart som mogleg etter endt løp, seinast laurdag. Viktig for at det ikkje skal hope seg opp med uoppgjorde løp.